rhy.fi
Yhdistyksen säännöt
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI JA PIIRI

Yhdistyksen nimi:             Lahdenpohjan Metsästäjät r.y.
Kotipaikka:                           Ikaalinen
Kaupunki/kunta:               Ikaalinen, Länsi-Suomen läänissä
Kieli:                                         Suomi
Perustamisaika:                 2.2.1962
Piiri:                                         Suomen Metsästäjäliitto, Satakunta

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin jäsen ja seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.


SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen, riistanhoitoa, luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja metsästyskoiratoimintaa.


SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

 • hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
 • suorittamalla riistanhoitotöitä;
 • valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
 • seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
 • huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
 • kouluttamalla jäseniään;
 • järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
 • edistämällä metsästyskoiratoimintaa;
 • järjestämällä varainhankintaa seuran omaisuuden ja majan ylläpitämiseksi
 • seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää


SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi- tai koejäseneksi seuran vuosikokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön

Jäsen on velvollinen osallistumaan talvikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisiin talkoisiin kokouksen määrittämässä laajuudessa tai vaihtoehtoisesti velvollinen suorittamaan talkoomaksun, joka vuosittain kokouksessa vahvistetaan.

Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen talkoomaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

Jäsen on velvollinen osallistumaan toimintasuunnitelman mukaisiin seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin.

Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä nimetä henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja Kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun eräpäivään mennessä.

Maksun suuruuden määrää seuran talvikokous vuosittain.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista. Kannatusjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoito- eikä talkoovelvoitetta.

Vuotuinen tai kertakaikkinen kannatusmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on velvollinen suorittamaan riistanhoitotyötä talvikokouksen vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän ja pitämään luetteloa kaikista riistahoitotoimenpiteistä ja pyytämästään riistasta sekä tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

Riistanhoitovelvoitemaksu

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoito- velvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus, milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 • laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
 • toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;
 • rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
 • toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti tai
 • ei vuokraa omistamaansa maa-aluetta seuran toiminta-alueella tai sen läheisyydessä olevaa aluetta seuran metsästysalueeksi.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, kyseistä päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä- syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai
 • kirjeellä jäsenen seuralle ilmoittamaan osoitteeseen ja
 • sähköisesti jäsenen seuralle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tekstiviestitse tai muulla sähköisellä välineellä


TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus;
 • hyväksytään työjärjestys;
 • esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
 • toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
 • toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
 • toimitetaan kahden tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
 • vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet, päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta, nimetään tarvittavat jaostot ja niiden vetäjät;
 • päätetään seuran liittymis-, jäsen- ja talkoomaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;
 • vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;
 • käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;
 • valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;
 • käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikoko- usta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
 • hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin enemmistö läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,
 • päätetään Riistanhoitoyhdistykselle, Satakunnan piirille ja Suomen Metsäsätäjäliitolle tehtävistä esityksistä;
 • keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä ja suoritetaan uusien jäsenten vaali. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.


11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§ :ssä on määrätty.


12§

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöy- täkirjan on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.


13§

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.


14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.


15§

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.


16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.


17§

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.


18§

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 • toimia seuran ylimpänä ja toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
 • olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
 • suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
 • vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
 • vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
 • vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
 • toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
 • nimetä edustajat

Satakunnan Piirin ja Suomen metsästäjäliiton ja Ikaalisten-Jämijärven Rhy:n ja Vatulan Ampumaradan kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

 • vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
 • pitää seuran jäsenluetteloa;
 • hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
 • erottaa jäsenet;
 • esittää uudet jäsenet talvi- tai kesäkokoukselle
 • valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
 • päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
 • tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 • ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu

19§

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.


20§

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (Suomen metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Ikaalisten-Jämijärven Rhy:lle, Satakunnan piirille, ja Suomen Metsästäjäliitolle.


21§

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös