rhy.fi
Hirvieläinten jahti

TEEMANA TURVALLISUUS

TURVALLISUUSOHJEITA HIRVIJAHTIIN

 • Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle

‒ Ilman nimenomaista lupaa ei saa ampua 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta

‒ Riistaeläintä ei saa ampua yleisen tien (maantie) tai rautatien yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa tällaisella tiellä

‒ Aseet lataamattomana pussissa tai lukot auki ajon päätyttyä, saalista vedettäessä ja tauoilla. - Ylävartalon vaatteesta ja päähineestä 2⁄3-osaa oranssia tai oranssinpunaista

‒ Turvallisuussyistä suositellaan käyttämään myös rakennelman suojasta ja jousiaseella metsästettäessä, vaikka sitä ei vaadita

ASEEN JA JOUSEN KULJETTAMINEN

”...lataamattomana suojuksessa...”

Suositus: lipas irti tai makasiini tyhjäksi

”Riistaeläintä ei saa ampua maalla kulkevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta eikä sen suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lähempänä...”

ASEEN VÄLIAIKANEN SÄILYTTÄMINEN

Asetta ja patruunoita ei saa säilyttää ajoneuvossa. Tilapäisesti ne voivat olla lukitussa ajoneuvossa siten, ettei niitä voi havaita ulkopuolelta.

ASEEN KULJETTAMINEN

Lataamatonta metsästysasetta ja metsästysjousta saa kuljettaa suojuksessa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa maastossa ML 35 §:n 3 mom kiellon estämättä:

 • 1.Jääpeitteisellä vesialueella
 • 2.Maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n mukaisella moottorikelkkailureitillä ja maastoon merkityllä kulku-uralla
 • 3.Siirryttäessä maastossa vakiintunutta kulku-uraa pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoituspaikalle, majoitusrakennukselle tai kiinteistölle
 • 4.Saalista noudettaessa ja elävänä pyytävää loukkua tai jalkanarua koettaessa 5.Kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä metsästyksenjohtajan ennakkoon osoittamalle ampumapaikalle.

METSÄSTYS YLEISEN TIEN VARRESSA

 • Tiealue ulottuu vähintään 2 metriä tien ulkoluiskan reunasta ulospäin, jos tiealuetta ei ole merkattu • Penkereen kohdalla 2 metriä pengerluiskan laidasta ulospäin

RIISTALAUKAUKSEN JÄLKEEN

 • Jos eläintä ei löydy, ilmoitus metsästyksenjohtajalle, joka tekee päätöksen jatkotoimista
 • Haavoittuneen eläimen poistuttua omalta metsästysalueelta siitä on ilmoitettava kyseisen alueen metsästysoikeuden haltijalle (naapuriseura)

    – Harkinnan mukaan poliisille ja/tai maanomistajalle  

 • Haavoittuneen jäljittäminen ja lopettaminen

    – Lupa jäljitykseen vieraalla alueella kyseisen alueen metsästyksenjohtajalta

    – Haavoittamisesta on aina ilmoitettava alueen metsästysoikeuden haltijalle ja

      pyyntiluvansaajalle

    – Haavakon jäädessä metsään pyyntiluvansaaja päättää onko pyyntilupa käytetty

    – Määräaikaa haavakon löytymiselle ei ole

 • Pyyntilupaehtojen tai metsästysasetuksen/-lain vastaisen eläimen kaadosta

      metsästyksenjohtaja ilmoittaa poliisille

 • Ilmoitus myös luvansaajalle

LATAA MYÖS 112 PALVELU MOBIILIISIHIRVIJAHTI ALKAA 09.10.2021

Kokoontuminen majalla klo 08.00

Muutamia muistettavia seikkoja ennen aloitusta

Ampumakoe on oltava voimassa, samoin Riistanhoitomaksu ja seuran jäsenmaksu oltava maksettuna, näytä lauantaina tai toimita kuva whatsupilla.

Ampumakokeet ja riistanhoitomaksu on muutamilta tarkistamatta. Myös hirvilupamaksu ( 60,- €) pitää olla suoritettuna ( Seppo lähetti laskun whatsupilla syyskuussa).

Lauantaina tarkistetaan myös aseenkantoluvat.

Vasallinen naaras on rauhoitettu 1,9-26,9 välisen ajan (metsästysrikos, jos ampuu emän ennen vasaa). 26,9 alkaen ei ole enää rangaistava rikos, mutta eettisesti väärin. Orpo vasa on aina yritettävä saada pyydettyä.

Lupia on 3 urosta+ 3 naarasta ja 6 vasaa = 12. Parin ensimmäisen viikonlopun aikana metsästys kohdistuu vasoihin ja naaraisiin siten että metsästetään yksinäistä naarasta ja kaksoisvasoista toista, sonnia harkiten (yhteisalueen suositus). Jatkossa säästetään 6-8 piikkiset.

Ladatkaa puhelimiin 112- sovellus hätä/vahinkotapauksia varten.

Yhteisjahti Riitialassa 06.11. Kokoontuminen Riitialan majalla, Särkinevantie 290.

Sitten ne itsestäänselvyydet:

- Oranssia päälle - Nollatoleranssi

- Ase ladataan vasta passipaikalla, autossa kuljetettaessa ase pitää olla peitettynä ” näkymättömissä”.

- Passista ei saa poistua ilman lupaa

- Metsältä kesken poistuttaessa aina ilmoitus

KORONA

On onneksi vähän helpottanut, mutta noudatetaan kuitenkin varovaisuutta,

Ei kipeänä metsälle, turvavälit pidetään, edes jonkinlaiset. Maskeja suositellaan käytettäväksi lahtivajalla.

OMA RIISTA

Jokaisesta havainnosta merkintä OmaRiistaan, kuitenkin vain yksi per hirvi. Havainto on merkittävä ennen kaatoa.

Merkintä on tehtävä 7 päivän kuluessa kaadosta

TORNIT JA MAAPAIKAT

Tornit on merkitty karttaan, jonka voi ladata B-barkkiin, vaikka ei lisenssiä ostaisikaan.

Tästä on ohjeet kotisivuilla www.lahdenpohjanmetsastajat.fi ( Metsästysalueet / Reviiri kartat)

Ilkka 040-5241502

Tuossa pari linkkiä, mistä löytyy mm muutokset metsästystä koskevassa lainsäädännössä.:

https://www.riistainfo.fi/lait-ja-asetukset-2/ajantasainen-lainsaadanto/ https://www.riistainfo.fi/muutokset-metsastysta-koskevassa-lainsaadannossa/ https://www.riistainfo.fi/syventavat-koulutukset/hirvielaimiin-liittyvat-koulutusmateriaalit/hirveenliittyvat-koulutusmateriaalit
https://www.riistainfo.fi/syventavat-koulutukset/villisian-metsastaja

 


 

Tulostettava ohje näytteenotolle täältä.Peuranmetsästys alkaa 1.9.2021

 • Noudatetaan virallisia metsästysaikoja
 • Vieraiden osallistuminen peuranmetsästykseen. Yhteisjahtiin vieraskortilla, ei liha osuutta. Kyttäysjahtiin isännän kanssa voi osallistua vieraskortilla 50,-/päivä ja lisäksi lunastettava mahdollinen saalis hintaan 5,-€/kg.
 • Hirvieläinten kytispyynti vain jahtipäällikön luvalla.
 • Kaatoilmoitukset WhatsUpilla
 • Kaikki kaatoilmoitukset aina OmaRiistan kautta. Myös riistalinnut, riistanisäkkäät ja rauhoittamattomat eläimet.

Lihanjako

Hirvi
Leikkaus ryhmittäin
 • Ryhmä 1, vastuuhenkilö Seppo Isohannu
 • Ryhmä 2, vastuuhenkilö Veikko Mäkelä Ryhmä
 • 3, vastuuhenkilö Jarmo Pajunen
 • Lihanjaossa on mukana, jos on ollut vähintään puolet metsällä tai talkoissa. Talkoopäivä vastaa 1,5 päivää metsällä. Talkoopäiävn voi korvata tekemällä yhden jahtitornin
 • Lihanleikkuupäivät lasketaan metsästyspäiviksi

Peura
Ampuja leikkaa ja pakastaa
Lihat jaetaan tasajaolla metsässä olleille, fileet saa leikkaaja

Talkoot ja ampumaratapäivät

 • Ampumaharjoitukset tiedotettu WhatasUpilla: puolissa pitää olla paikalla.
 • Varatut ampumaratavuorot: 18.7; 31.7; 15.8; 28.8; 5.9 ja 26.9
 • Yhden ampumaratavuoron voi korvata merkkisuorituksella.
 • Peuraporukan jäsenillä yksi pakollinen ampumarataharjoitus.
 • Talkoopäivät: 28.8.2021 klo 09 talkoot majalla, lahtivajan kuntoon laitto
 • Tornien kunnostustalkoo päivä on 26.9 klo 09.
 • Talkoopäivät lasketaan metsästyspäiviks

Muut asiat

 • Ampumakokeen viime vuonna voimassa ollut Korona pidennys ei enää ole voimassa.
 • Metsällä ollessa aina promilleraja 0
 • Lupamaksut peritään ennen jahdin aloittamista ja ne on oltava maksettuna ennen aloitusta
 • Peuran liha itselle ostettuna 3,- €/kg ja ulosmyytynä 5,- €/kg
 • Peuran vieraskortti 50,- €/päivä + lihojen lunastus vieraalta 5,- €/kg
 • Peuran yhteisjahti sovitaan myöhemmin
 • Ampumakoe ja rhy maksusta suoritteet viestinä jahtipäällikölle
 • Koiranhaukusta hirven ampuminen vain jahtipäällikön luvalla
 • Hirven kyttäyspyynti vain jahtipäällikön luvalla.
 • Jokainen ryhmä tekee ennen kauden alkua kaksi uutta tornia, peuramiehet yhdessä yhden, suosituksena kestopuu tai kovempi. Tornit oltava paikoillaanmetsässä 30.9.2021 mennessä
 • Aseluvat tarkastetaan ennen hirvimetsälle lähtöä viimevuotiseen tapaan

RYHMÄJAKO 2021

RYHMÄ I
Seppo Isohannu
Mika Isohannu
Janne Soukko
Tuomas Soukko
Jarmo Kaasalainen
Juho Aalto
Jarmo Morko (välivuosi)
Pekka Leppänen (ei osallistu lihanjakoon)

RYHMÄ II
Veikko Mäkelä
Matti Mäkelä
Janne Lehtimäki
Ari Änkö
Juha Saarinen
Masa Rinnetmäki

RYHMÄ III
Jarmo Pajunen
Mika Hakala
Einari Huhtasalo
Jyri Virtanen
Ilkka Kivinen
Mikko Talonen
Eero Ylijoki

PEURAMIHET
Juho Kantti
Marko Pörsti
Ville Salo
Markku Viheriäkoski
Juha Vallenius
Mikael Mäkelä
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua